КАЛКУЛАТОР
Номинален размер (BGN): Гаранционен депозит (%):
Усвоен размер /на разположение/ (BGN): Комисионна (%):    
     
Продължителност (в дни):
Покажи в: BGN, EUR, GBP, CHF, USD
Офертата за директен заем между двете страни е проектирана за срок от 60 календарни дни. Предоговаряне за по-кратки срокове не се предвижда и дори и да се стигне до такова, няма да е в полза на кредитора. При отпускане на заем от финансова институция, чрез гаранционна сделка, сроковете зависят от срока за погасяване на заема, предоставен от самата финансова институция.
Пример:
Дата на предоставяне: ,
Дата за връщане (падеж):

Използвана терминология

  1. Номинален размер - Размерът на заема, предоставен директно от кредитора на кредитополучателя. Това е размерът, използван като основа за изчисляване на комисионната и гаранционния депозит.
  2. Усвоен размер - Чистият размер, който ще остане на разположение на кредитополучателя след изплащането на договорената комисионна и гаранционен депозит към кредитора. При отпускане на заем от финансова институция, чрез гаранционна сделка, това е размерът използван като основа за изчисляване на комисионната и гаранционния депозит.
  3. Комисионна - Възнаграждение за услугата, заплащано от кредитополучателя на кредитора/залогодателя*, за предоставената кредитна/гаранционна услуга.
  4. Гаранционен депозит - Депозитно плащане, заплащано от кредитополучателя на кредитора/залогодателя*, служещо за обезпечаване на разходите по гарантиране на отпуснатия заем, включително разходи за нотариална заверка на споразуменията между двете страни, застраховане на плащанията, при рискове свързани със живота, здравето и работоспособността на кредитополучателя, такси за различни банкови и платежни услуги, административни разходи, включително по издаване на различни документи, за осъществяване на сделката и др. приложими към случая плащания. Неизразходваната част се възстановява, от кредитора на кредитополучателя при успешното изплащане на отпуснатия заем, преди или на датата за връщане (падежа). Изразходваната част се удостоверява със съответните платежни документи, като разписки, квитанции, вносни бележки, платежни нареждания и др. на хартиен носител и/или в електронен вид. Недоказаната и невъзстановена част от депозита, се приравнява като част от комисионната и на база на нея се преизчисляват възнаграждението за участие и възможния бонус за участие.
  5. Допълнителна комисионна - Комисионна за извършената кредитна услуга, изплащана на кредитора от страна на кредитополучателя в рамките на 30 календарни дни след датата за връщане.
  6. Коефициент на корекция - Коефициент с който бива коригирана допълнителната комисионна, при промяна в размера на комисионната и гаранционния депозит, по искане на кредитора/залогодателя*. Същият коефициент се използва и за сравняване на повече от една оферта от страна на кредитополучателя. За по-добра се смята тази с размер на коефициента по-близък до 1.000. За оферти и заеми с коефициент на корекция в интервала 0,995 и 1,005 гаранционният депозит не подлежи на възстановяване от страна на кредитора/залогодателя*.
  7. Дата на предоставяне - Датата на която кредитополучателя е получил достъп до средствата. При плащане в брой, за дата на предоставяне се приемa деня на предаването на средствата. При плащане чрез банков/бърз паричен превод, за дата на предоставяне се приемa следващият календарен ден след нареждането на превода, в случай че нареждането на средствата е редовно от страна на наедителя (кредитора) и същият е предоставил на кредитополучателя четлив екземпляр от платежният документ чрез който е наредено плащането, в електронен вид или на хартиен носител. В противен случай за дата на предоставяне се приемa денят на постъпване на банковия/бързия паричен превод по сметката на кредитополучателя.
  8. Дата за връщане (падеж) - Датата до която най-късно кредитополучателя следва да е възстановил, изцяло, наведнъж или на части, номиналния размер на заема на кредитора. По подразбиране е 60 дни след датата на предоставяне при директен заем между двете страни. При гаранционна сделка, датата е обвързана с падежните дати, според срока за погасяване на заема, предоставен от самата кредитираща финансова институция.
* във всичките му възможни форми, включително съдлъжник/поръчител и ипотекарен длъжник

Примерни съществуващи калкулатори, на действащи банкови/небанкови институции в случай на осигуряване на финансирането, чрез банков потребителски/ипотечен кредит за ФЛ:

Покажи декларацията при: директна/ гаранционна сделка

Лични данни на кредитополучателя:

Платежна информация на на кредитополучателя:

Лични данни на кредитора/гаранта:


Short Drive URI: https://cutt.ly/CalcDriveURI
Short Online URI: https://cutt.ly/CalcOnlineURI